Idea Klubu

Preambuła do Regulaminu

Potrzeba wychowania morskiego studentów

Zapewnienie wzrostu cywilizacyjnego i gospodarczego Polski wymaga również wykorzystania zasobów mórz i oceanów na wszystkich polach eksploatacji. W tej sytuacji konieczny jest rozwój polskiej gospodarki morskiej. Aby ten cel osiągnąć potrzebne jest obywatelskie zaangażowanie i realizacja szerokiego programu wychowania morskiego społeczeństwa.

Szczególnie ważną pozycję w tym programie powinno zająć wychowanie morskie studentów – przyszłych absolwentów, pracowników, pracodawców i działaczy wszystkich szczebli. Przekonanie studentów o ważności eksploatacji zasobów morza dla rozwoju kraju zwiększy szanse Polski na uczestnictwo w globalnych projektach gospodarczych. Współczesny postęp w dziedzinach geologii podmorskiej, oceanotechniki, hodowli fauny morskiej, energetyki morskiej itp. stwarza ogromne zapotrzebowanie na nowe specjalizacje, kwalifikacje, systemy i produkty, które stanowią szansę dla rozwoju polskiej nauki i wyższych uczelni, oraz całej polskiej gospodarki.

Wychowanie morskie studentów powinno kształtować emocjonalny stosunku do morza, jako atrakcyjnej przestrzeni dla przyszłej aktywności gospodarczej, zawodowej, kulturalnej i rekreacyjnej absolwentów polskich wyższych uczelni.

To wychowanie może i powinno być realizowane w różnorodnych formach działalności społecznej i obywatelskiej:

– w fakultatywnej działalność poznawczej studenckich kół naukowych, w praktykach morskich, w spotkaniach i wspólnych projektach realizowanych ze studentami zagranicznymi,

– w działalność kulturalnej np. festiwale szantowe, pokazy filmów morskich, konkursy wiedzy o morzu, studenckie kluby marynistyczne, itp.,

– w działalność szkoleniowo-rekreacyjnej np. organizowanie studenckich świąt morza, organizowanie kursów i obozów żeglarskich, organizowanie morskich rejsów na Bałtyku i na innych akwenach morskich, oraz organizowanie studenckich rejsów na dużych żaglowcach, itp.,

– w turystyce nadmorskiej, rzecznej i wyspiarskiej, itp.,

– w nurkowaniu swobodnym na akwenach morskich i rzecznych , itp.,

– w działalności sportowo-żeglarskiej, udział w regatach morskich, itp.

Wiele z przykładowo wymienionych działalności jest już realizowanych w środowisku akademickim ograniczonymi siłami entuzjastów działających w samorządach studenckich, klubach morskich i sekcjach żeglarskich, klubach płetwonurków, klubach turystycznych, również w ramach programów wspieranych przez władze niektórych uczelni. Dzieje się to w warunkach braku, lub skromnego finansowania ze strony uczelni i trudności w pozyskiwanych sponsorów. Skala tej działalności nie zapewnia koniecznego poziomu realizacji wychowania morskiego polskich studentów.

 Współczesny rozwój cywilizacyjny i gospodarczy świata pokazuje ogromne i rosnące znaczenie zasobów mórz i oceanów na wszystkich polach eksploatacji. Rozwój gospodarki morskiej w Polsce wymaga tworzenia klimatu obywatelskiego zaangażowania, dlatego potrzebny jest szeroki program wychowania morskiego społeczeństwa. Ważną pozycję w tym programie powinno zająć wychowanie morskie studentów, gdyż konieczne jest kształtowanie ich emocjonalnego stosunku do morza, jako atrakcyjnej przestrzeni dla aktywności zawodowej i rekreacyjnej. Może się to dokonywać w różnorodnych formach działalności.

Idea Konkursu Wychowanie Morskie Studentów powstała na Politechnice Gdańskiej w 2012 r. Konferencja z okazji Jubileuszu 55 lat Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej uchwaliła „Manifest wzywający do rozwijania w Polsce Misji Wychowania Morskiego Studentów”, który w konkluzji zaproponował propagowanie wychowania morskiego studentów w formie corocznie organizowanych konkursów. Manifest uchwalony w dniu 24 listopada 2012 r.

Konkurs Wychowanie Morskie Studentów miał już trzy edycje, aktualnie organizowany jest już po raz czwarty. Partnerami Konkursu są: Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej, Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej, Stow. Czerwonej Róży, Liga Morska i Rzeczna, Pomorski Związek Żeglarski oraz Narodowe Muzeum Morskie. Współudział tak wielu znakomitych podmiotów potwierdza wagę i celowość podjętej inicjatywy.

Patronat Honorowy nad konkursem sprawował Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Jesteśmy przekonani, że nasza wielośrodowiskowa obywatelska inicjatywa dobrze współrealizuje cele edukacyjne i wychowawcze polskiego szkolnictwa wyższego oraz gospodarki morskiej. Zapraszamy do współpracy.

Akademicki Klub Wychowania Morskiego Ligi Morskiej i Rzecznej ( skrócie AKWM) powołuje się w oparciu Par.66-71 Statutu Ligi Morskiej i Rzecznej.

1. AKWM ma charakter ogólnopolski i obszarem jego działalności są wszystkie wyższe uczelnie działające w Polsce.

2. Zarząd AKWM ma siedzibę w Gdańsku i korzysta z adresu pocztowego Politechniki Gdańskiej.

3. Klub może powołać swoich delegatów lub przedstawicielstwa na terenie uczelni całej Polski.

4. Klub nawiązuje do tradycji Akademickiego Związku Morskiego.

5. Klub powołuje i rozwiązuje Zarząd Główny LMiR.

6. Regulamin Klubu uchwalony przez ogólne zebranie członków Klubu zatwierdza Zarząd Główny LMiR.

§ 2

Cele działalności Klubu

Celem Klubu jest współuczestnictwo w realizacji wszystkich celów LMiR określonych w Par.11 Statutu LMiR i realizacja celów wychowania morskiego określanych w programach działalności Klubu. Szczególnym zadaniem Klubu jest promowanie i merytoryczne prowadzenie Konkursu Wychowania Morskiego Studentów o nagrodę Czerwonej Róży Wiatrów.

§3

Członkowie Klubu

1. Członkami zwyczajnymi AKWM mogą być studenci, pracownicy i absolwenci uczelni wyższych, którzy złożą deklarację przystąpienia do LMiR.

2. Liczba członków Klubu nie może być mniejsza niż 7 członków zwyczajnych.

3. Prawa i obowiązki członka zwyczajnego AKWM reguluje Par.17-19 Statutu LMiR.

§ 4

Zasady organizacyjne działania Klubu

1. Zasady organizacyjne działania AKWM wynikają z ogólnych regulacji Par.21-22 Statutu LMiR.

2. Kadencja władz Klubu trwa 2 lata. Pierwsza założycielska kadencja władz Klubu trwa 1 rok.

3. Wybory władz odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym w oparciu o regulamin ustalony przez Zarząd Główny LMiR.